Disclaimer

De website van Elkdomein is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voor komen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie – worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden van Elkdomein waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door jou uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Elkdomein zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Elkdomein behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Elkdomein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elkdomein.

Elkdomein is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.